Humán szolgáltatások fejlesztése a hátrányos helyzetű Téti járásban

Alapadatok

Pályázó neve: TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése:     Humán szolgáltatások fejlesztése a
hátrányos helyzetű Téti járásban

Projekt azonosító: EFOP-1.5.3-16-2017-00068

Pályázati kiírás megnevezése:  EFOP-1.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek

Projekt helyszíne (régió):         Nyugat-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):       Győr-Moson-Sopron

Projekt helyszíne (település):   Tét

Megítélt összeg:    249 947 340 Ft

Támogatás aránya:         100%

Támogatási döntés dátuma:     2017.09.28

Forrás:         ESZA

Ország:        Magyarország

Megvalósítás kezdete:     2017-12-01

Megvalósítás vége:         2019-12-01

Beavatkozási kategória:  A foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi vállalkozói szellem, a társadalmi vállalkozásokba történő szakmai integráció és a szociális és szolidáris
gazdaság előmozdítása, Egyéb, meg nem határozott szolgáltatások,
Közigazgatás, Nem alkalmazható, Nem alkalmazható, Vissza nem térítendő
támogatás

Uniós társfinanszírozási ráta:   84,999996 - ESZA

Projekt összköltség:       249 947 340 Ft

Konzorciumi partnerek:


Konzorciumi
tag megnevezése:


Kisbabot
Község Önkormányzata


Mérges
Község Önkormányzata


Rábacsécsény
Község Önkormányzata


Rábaszentmihály
Község Önkormányzata

 

Projekt összefoglalása:

A jelen projekt megvalósítására létrejött konzorcium elsődleges célja, a települési helyi esélyegyenlőségi programokban (HEP), az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítása érdekében tervezett intézkedések megvalósításának támogatása, kiegészítve, illetve megerősítve
az egyéb humán ágazati fejlesztési programok által megfogalmazott célok elérését is. További célunk a társadalmi felzárkóztatáshoz kapcsolódóan a területi különbségek csökkentése, valamint a humán közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés javítása. A támogatást igénylő konzorciumunk települései Magyarország északnyugati, a Kisalföld délkeleti részén, Győr-Moson-Sopron megyében, a Téti járásban fekszenek, melynek székhelye a konzorcium
vezetője, a 83-as főút mellett elhelyezkedő Tét város. A város lakossága 2016. első havi adatok alapján 4076 fő.

Az összesen öt tagból álló konzorcium további tagjai Kisbabot község 212
fővel, Mérges község 96 fővel, Rábacsécsény község 587 fővel, valamint Rábaszentmihály község 517 fővel. A települések maximum öt kilométer távolságra helyezkedik el Tét városától, ami számos előnyt
jelenthet a pályázatban megvalósuló rendezvények megszervezésében és lebonyolításában. A konzorciumban megvalósuló koncepció a népesség arányának figyelembe vételével került összeállításra, meghatározásra. A projekt
megvalósítási helyszínei a téti járásban találhatóak, amely a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján kedvezményezett járásnak minősül. Ezen felbuzdulva még inkább fontosnak
tartjuk, hogy a pályázatban részt tudjunk venni. Ahogy az egész országra, úgy a mi járásunkra is érvényesek a területi és társadalmi különbségek. Így az egyes konzorciumi tagok között is jelentős eltérések tapasztalhatóak. Ennek, a
számunkra rendkívül fontos problémának a megoldására kiemelkedőnek kedvezőnek tarjuk a pályázat lehetőségeit. Célunk tehát, hogy ezeket a különbségeket a lehető legkisebb mértékig csökkenteni tudjuk, továbbá, hogy olyan fejlesztési programot tervezzük és valósítsunk meg, amely képes megoldást találni a felmerült esélyegyenlőségi problémákra. További célnak tekintjük, a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek
csökkentését, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását.

A pályázati felhívásnak megfelelően a két évet felölelő megvalósítást négy fő úgynevezett mérföldkőre osztottuk. Az egyes mérföldkövek eltérő időszakokat foglalnak majd össze, és tartalmaznak állandó és időszakos tevékenységeket is.

A pályázat kiemelt célcsoportként kezeli a hátrányos helyzetű személyeket.§
Kik is ők valójában? A megváltozott munkaképességűek, aki 50 éven felüli életkorú személy, egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt, aki pályakezdő, vagy 25 év alatti életkorú fiatal. Továbbá
szintén a csoport tagjának számít, aki etnikai kisebbséghez tartozik, továbbá akiknek szakmai, nyelvi képzésük vagy szakmai tapasztalatuk megerősítésére van szükségük ahhoz, hogy javuljanak a munkába állási esélyeik egy biztos
munkahelyen. Hátrányos helyzetű személyként kell kezelni azt, aki a foglalkoztatását megelőző 6 hónapban nem állt rendszeres fizetett alkalmazásban, aki alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik, és nem is szerez
középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3).

Az említett célcsoport tagja továbbá az a személy is, aki gyermekgondozást segítő ellátásról, a gyermekgondozási díjról, a gyermeknevelési támogatásról, ápolási díjról tér vissza, valamint azt a személyt, aki az olyan ágazatban vagy szakmában dolgozó személyek, amelyben 25%-kal nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint a valamennyi gazdasági ágazatra jellemző átlagos egyensúlyhiány. A konstrukció kiemelt célcsoportja, a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság, az idősek a helyi közszolgáltatásban dolgozók, illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, etnikumok.
Tekintettel arra, hogy településeink is hátrányos helyzetűeknek számítanak, ezért nem meglepő, hogy a pályázatban résztvevő személyek jelentős részét, a fent említett típusok valamelyikébe besorolható
személyek alkotják. Így kiemelkedően fontos az ő szerepük és fejlesztésük. A pályázati felhívásban megjelölt önállóan támogatható tevékenységek, a kötelezően megvalósítandó tevékenységek, valamint a válaszható tevékenységek megvalósítását egyaránt vállaljuk a projekt 24 hónapja során.

A projekt keretében megvalósuló, önállóan támogatható tevékenységek a
következők:

-Vállaljuk az igényfelmérés részeként beazonosításra került és megfelelően alátámasztott szakemberhiány, szaktudás hiány enyhítését szolgáló tevékenységek megvalósítását, valamint a helyi emberi erőforrás fejlesztési terv megvalósítását.

- A térség közvetlen érintettsége miatt a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítását és megerősítését is biztosítani kívánjuk.

-Saját és külső szakemberek, mentorok bevonásával kívánjuk az egyes tevékenységeket minél hatékonyabbá tenni.

- További öt fő szakember foglalkoztatását vállaljuk, akik humán területen dolgoznak, így bizonyos témákban ők tudják majd legjobban átadni tudásukat a célcsoportnak, valamint iránymutatásukkal segíteni a fejlődésüket.

-Közösségszervező személyek bevonásával tudjuk vállalni az egyes
rendezvények megszervezését és lebonyolítását, ezért az ő személyük szintén elengedhetetlen fontosságú lesz.

- A helyi munkáltatóknak vállaljuk érzékenyítő képzések megtartását.

- Minden általunk vállalt képzés 30 órában fog lezajlani, eltérő létszámú és alkalmú csoportokkal.

- Nagy hangsúlyt kívánunk fektetni az ismeretek bővítésre a közösségi koordináció színterén is.

A pályázat megvalósítása során a következő kötelezően megvalósítandó tevékenységeket vállaljuk:

I. A projekt előkészítése.
Ez a szakasz a pályázat felhívás megjelenésének napjától a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdésének időpontját megelőző napjáig tart. A projekt előkészítés az alábbi
tevékenységeket foglalja magába: előzetes tanulmányok, helyi emberi erőforrás fejlesztési terv elkészítése, szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, helyzetfeltárás valamint a közbeszerzés
előkészítése.

II. Projektmenedzsment. A pénzügyi vezető és a szakmai vezető biztosítása a megvalósítás, azaz a 24 hónap során. Ezért vállaljuk, hogy 1 fő projektmenedzsert heti 20 órában, 1 fő projektasszisztens heti 20 órában, 1 fő pénzügyi vezetőt szintén heti 20 órában és 1 szakmai vezetőt heti 40 órában biztosítunk ezen időszakra. A fent említett személyek munkája kulcsfontosságú, hiszen ők fogják majd össze az egész projektet és biztosítják a gördülékeny menetét. Mentorokat alkalmazását is tervezzük, akik a hátrányos helyzetű személyekkel fognak foglalkozni. Minden bevonásra
kerülő szakember több éves releváns szakmai tapasztalattal rendelkezik.

III. Könyvvizsgálat. Mivel projektünk összköltsége meghaladja 150 000 000 Ft-ot, ezért projekt szinten vállaljuk a könyvvizsgálat elkészítését.

IV. Horizontális szempontok érvényesítése. Tevékenységünk során a felhíváshoz illeszkedve figyelembe vesszük a horizontális szempontok érvényesítését, továbbá kiemelt hangsúlyt
kapnak az esélyegyenlőségi, valamint a környezeti fenntarthatósági szempontok.

V. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása A felhívásban leírtak alapján teszünk eleget a fenntarthatósági kötelezettségeknek a megvalósítási és a fenntartásii
időszak során. Vállajuk, hogy a kommunikáció szegregációmentesen fog zajlani a pályázatban megvalósuló tevékenységek megszervezése és lebonyolítása esetében.

A választhatóan támogatható tevékenységek közül a következőket vállaljuk a pályázat keretein belül:

- Számos rendezvény, képzés megvalósítását. Ezek főként olyan programok lesznek, amelyek az egyes településeken kerülnek lebonyolításra, ösztönözve ezzel is az adott település lakosságát aktív közösségként való együttműködésre. Fő célcsoportként a hátrányos helyzetű személyeket kívánjuk integrálni a képzésekre és ösztönözni, hogy minél több
rendezvényen vegyenek részt.

- A projekt adta lehetőségekkel élve, mi is kívánunk olyan nem engedélyköteles építkezési beruházásokat végezni, valamint eszközöket beszerezni, amelyek
szorosan illeszkednek és szükségesek az egyes tevékenységek megvalósításához.

- A pályázat felhívásának megfelelően a kötelező nyilvánosság biztosítás érdekében a város és a települések működő honlapjain tájékoztatást fogunk nyújtunk a projekt előrehaladásával kapcsolatban, terveink közt szerepel továbbá sajtóközlemény kiadása a pályázat megkezdéséről és a majdani lezárásáról. Minden településén helyezünk el „C”- táblát. A
megvalósítás során folyamatosan fotódokumentáció készül, amely a TÉRKÉPTÉR-re is feltöltésre kerül. -, életmóddal kapcsolatos tanácsadások lebonyolítását, preventív foglalkozások megrendezését a szenvedélybetegségek témájában, amelyek mind-mind az egészséget hivatottak fejleszteni és javítani.

- A megvalósítás során önkéntes pont kerül kialakításra. amelynek működtetését az öt településről összesen 200 fővel kívánjuk megvalósítani. A bevont koordinátorok képzése, szakmai kulcsfontosságú a pályázat szempontjából. Az önkéntesség mikéntje és lényege fog előtérbe kerülni.

A felhívásban leírtakhoz illeszkedve a következő részcélokat fogalmaztuk meg:

- Vállaljuk olyan programok megszervezését és lebonyolítását, amelyek első sorban a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiányt hivatottak enyhíteni.

- A megvalósítás során nagy hangsúlyt fektetünk a hátrányos helyzetű csoportok célirányú képzésére, amely a munkaerő-piaci eszközökben való részesedést és a munkaerő-piacon való megjelenést segítheti elő a későbbiekben.

- A felhívásban harmadik részcélként megfogalmazott helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítését különösen fontosnak és
kiemelkedőnek tartjuk, mivel a konzorciumunkhoz tartozó kis létszámú közösségek összehozása rendkívül fontos számunkra.

- Hangsúlyt kívánunk fektetni továbbá a vidék megtartó képességek erősítésére, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatására.

- Mind megyénk, mind a járás gazdag és régre visszatekintő hagyománnyal bír, így ezek megőrzése és az egyes kultúrák közötti párbeszéd erősítése kiemelten fontos cél a pályázat keretein belül. A konzorcium tagjainak a lakossága meghaladja az 5 000 Főt. Ezért a projekt fizikai zárásának időpontjára a minimumnál valamivel magasabb, számszerűsített szakmai célokat kívánjuk elérni: A projekt valamennyi programelemébe bevontjuk a lakosság minimum 10 %-át. A humán közszolgáltatásokra vonatkozóan, a projektnek köszönhetően elhelyezkedő szakemberek száma minimum 10 fő lesz. Vállaljuk továbbá, hogy a család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének erősítése érdekében indított, preventív jellegű rendezvényeken biztosítjuk minimum 400 fő részvételét. A kiírásnak megfelelően a megvalósítás végére rendelkezni fogunk minimum 200 db egyéni fejlesztési tervvel. Az egyéni fejlesztési terv alapján, a foglalkoztathatóság szempontjából fontos kompetenciák fejlesztését célzó programelemekben összesen minimum 200 fő fogunk bevonni az öt település tekintetében. Továbbá 250 főt kívánunk bevonni a hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutását támogató programokba, nem egyéni fejlesztési terv alapján. Továbbá a hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutását támogató programok (aktív munkaerő-piaci eszközök) tematikái tekintetében minimum 3 darabot vállalunk a projekt megvalósítása során. Összesen, a 24 hónap alatt 150 főt kívánunk bevonni a mentori tevékenységekbe. A lakosság egészségmagatartásának fejlesztését célzó közösségi egészségnevelési és egészségfejlesztési rendezvényeken minimum 500 fő bevonását kívánjuk biztosítani. A konzorcium viszonylag magas összlétszámára való tekintettel minimum 300 fő részvételével kívánjuk megrendezni a közösségi fejlesztő programokat, valamint a helyi közösségekben való szerepvállalásra felkészítő programokon a résztvevők száma elvárásaink szerint minimum 80 fő lesz majd. Az általunk megvalósítandó pályázat keretei közt szerepel olyan programok lebonyolítása is, amely a fiatalok közösségépítését célozza majd meg minimum 100 fő bevonásával. Számos tervezett rendezvény között megszervezésre kerül összesen 10 alkalommal olyan program, amely a helyi életminőség javítására helyezi a hangsúlyt (5 alkalom) és a célcsoport, főként a fiatalok helyben maradását ösztönzi (5 alkalom). A fent említett indikátorokat a projekt fizikai befejezéséig vállaljuk. A pályázatban meghatározott indikátorokon belül az egyes tevékenységekhez a következő létszámokat kívánjuk biztosítani: Egészségfejlesztő és betegségmegelőző programokon minimum 200 főt, a munkaerő- piaci integráló programokon minimum 230 főt várunk majd. Továbbá a migráns, külföldi hátterű, kisebbségi (beleértve a marginalizálódott közösségeket, például a romákat) személyeket minimum 200 fővel biztosítjuk a megrendezett programok során.
A program elhagyását követően a munkaerőpiacra, vagy munkaerő-piaci programba belépők számát minimum 50 fővel tervezzük, végül pedig összesen 5 intézményünk lesz szervezetfejlesztési intézkedés alá vonva. A fent említett indikátorok megvalósítását szintén a projekt fizikai befejezéséig vállaljuk, kivéve a munkaerőpiacra, vagy munkaerő-piaci programba belépők számának biztosítását, mivel ezt a
fenntartási időszak végéig fogjuk biztosítani. Többek között a hátrányos helyzetű személyek minél sokrétűbb bevonása a pályázat egyik fő célja. A korábban említett problémákra reagálva tervezzük a különböző programokat a két éves megvalósítás során. Ennek megfelelően az első időszakban fognak készülni olyan egyéni fejlesztési tervek, amelyek a szóban forgó problémák megoldását hivatottak megalapozni a későbbi megvalósítás során. A programba bevont mentorok későbbi feladatait is ezek fogják meghatározni. Szükséges megemlíteni azonban, hogy nem csak a hátrányos helyzetű személyeket kívánjuk bevonni a programba, hanem kiemelt szerepet kapnak a helyi lakosok és a fiatalok is, akik helyben maradását szeretnénk ösztönözni a folyamatosan megvalósuló rendezvényekkel, valamint az állandó jelleggel jelen lévő mentorokkal. A 24 hónapra kitűzött fő célok és fejlesztések megvalósítása alapján tervezzük az adott tevékenységeket.
Vannak állandó és nem állandó tevékenységek. Állandónak számít például a nyilvánosság, a pénzügyi vezető és a projektmenedzser munkája. Továbbá állandóan fogjuk biztosítani a szakembereket a 24 hónap során a képzések tekintetében.
Nem állandó tevékenységek lesznek, de a helyi szokásokhoz és igényekhez illeszkedve folyamatosan fognak megvalósulni a különböző rendezvények is.
A megvalósítás során a helyi szervezetekkel együttműködést kívánunk kialakítani. Továbbá a rendezvények helyszíneinek adhat otthont az önkormányzatok fenntartásában lévő épületek, szabadtéri programokhoz a
helyi sportpályák és közösségi terek az egyes településeken, továbbá szükség esetén egyéb helyszínek.

Fotók, beszámolók